Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen (Ju 2020:03) Dir. 2020:139

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommittédirektiv om ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (dir. 2020:7).

Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 februari 2021. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 april 2021.

Lagstiftningskedjan

EU-förordning (2 st)

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

  Förlängd tid för uppdraget.

 • Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

  En särskild utredare ska undersöka vilka ändringar som behöver göras i svensk rätt med anledning av att EU har antagit en förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) och ett direktiv om ändring av det rambeslut som reglerar medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister genom ett särskilt informationssystem (Ecris).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

  Sverige har sedan länge ett utbyte av informa­tion om brott­måls­domar med andra länder. I syfte att förbättra utbytet av upp­gifter om brott­måls­domar mellan EU:s med­lems­stater fattades 2009 ett ram­beslut och ett råds­beslut om det s.k. Ecris-systemet, vilket är ett decentra­liserat system som base­ras på med­lems­staternas natio­nella kriminal­register. Sverige anslöt sig till Ecris-systemet 2013.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  EU har antagit en förordning om inrättande av ett system som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN).

Proposition (1 st)

 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  EU har antagit en förord­ning om inrät­tande av ett system som ska göra det möjligt för med­lems­staterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlems­stater som har upp­gifter i sina kriminal­register om en tredje­lands­med­borgare (Ecris-TCN).

Svensk författningssamling (9 st)