Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Publicerad

EU har antagit en förordning om inrättande av ett system som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN).

Ladda ner:

I syfte att förbättra medlemsstaternas informationsutbyte om brottmålsdomar föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen om Ecris-TCN och de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till förordningen. Dessutom föreslår regeringen en lagändring som krävs för att genomföra EU:s direktiv om ändring av det rambeslut som reglerar medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister.

Regeringen föreslår även en kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott.

Den nya lagen och lagändringarna som gäller anpassningar till förordningen om Ecris-TCN föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 28 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

EU-förordning (2 st)

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

  Förlängd tid för uppdraget.

 • Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

  En särskild utredare ska undersöka vilka ändringar som behöver göras i svensk rätt med anledning av att EU har antagit en förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) och ett direktiv om ändring av det rambeslut som reglerar medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister genom ett särskilt informationssystem (Ecris).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

  Sverige har sedan länge ett utbyte av informa­tion om brott­måls­domar med andra länder. I syfte att förbättra utbytet av upp­gifter om brott­måls­domar mellan EU:s med­lems­stater fattades 2009 ett ram­beslut och ett råds­beslut om det s.k. Ecris-systemet, vilket är ett decentra­liserat system som base­ras på med­lems­staternas natio­nella kriminal­register. Sverige anslöt sig till Ecris-systemet 2013.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  EU har antagit en förordning om inrättande av ett system som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN).

Proposition (1 st)

 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  EU har antagit en förord­ning om inrät­tande av ett system som ska göra det möjligt för med­lems­staterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlems­stater som har upp­gifter i sina kriminal­register om en tredje­lands­med­borgare (Ecris-TCN).

Svensk författningssamling (9 st)