Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion SOU 2021:12

Publicerad

Betänkande av Rekonstruktionsutredningen.

Ladda ner:

EU:s rekonstruktions- och insolvens­direktiv syftar bland annat till att säkerställa att företag med ekono­miska problem har tillgång till effektiva förfaranden för att rekon­struera sin verk­samhet. Utred­ningens uppdrag har i huvudsak gått ut på att analy­sera hur svensk rätt förhåller sig till reglerna i direktivet och föreslå de ändringar som är nöd­vändiga eller annars lämpliga för att direktivet ska genom­föras i svensk rätt.

Utredningen har också haft i uppdrag att ta ett samlat grepp om reglerna om gälde­närens avtal med utgångs­punkt i förslag som lagts fram av tidigare utred­ningar. Utred­ningen har varit oförhind­rade att i mån av tid ta upp frågor om rekonstruk­törens skade­stånds­ansvar och den allmänna förmåns­rätten för vissa ford­ringar som upp­kommit under en rekonstruktion.

Utredningen lämnar förslag inom följande områden:

 • En nationell råd­givnings­tjänst för företag i kris
 • En ny företags­rekonstruk­tionslag med nya möjlig­heter
 • Offentlig skuld­upp­görelse – en snabbare väg till skuld­ned­skriv­ning
 • En koncentration till färre domstolar
 • Skärpta krav på och tillsyn över rekon­struktörer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Nya regler om företagsrekonstruktion

  EU har nyligen antagit ett direktiv om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden som rör rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ny lag om företagsrekonstruktion

  Det är viktigt att före­tag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effek­tivt och ända­måls­enligt rekon­struk­tions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om före­tags­rekon­struktion.

Proposition (1 st)

 • En ny lag om företagsrekonstruktion

  Det är viktigt att företag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ända­måls­enligt rekon­struktions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om företags­rekon­struktion.

Svensk författningssamling (47 st)

Genväg