Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor SOU 2022:29

Publicerad

Ett nytt EU-direktiv ställer krav på multi­nationella företag med intäkter som överstiger 750 miljoner euro att offentlig­göra inkomst­skatte­uppgifter i en rapport (inkomst­skatte­rapport). Syftet med direktivet är att främja före­tagens trans­parens och ansvars­tagande och att möjlig­göra för allmän­heten att bedöma före­tagens påverkan på ekonomin.

Ladda ner:

Vårt uppdrag är att bedöma vilka författ­nings­ändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till direktivet. 

Vi föreslår att direk­tivets krav tas in i en ny lag. Lagen ska gälla för aktiebolag, handels­bolag och vissa filialer. För rapporterings­skyldig­het krävs att företagets eller koncernens intäkter överstiger 8 miljarder kronor.

Moder­företag som upprättar koncern­redovisning och företag som inte ingår i en koncern är rapporterings­skyldiga om de har verksamhet i minst ett annat land än Sverige.

Vissa större dotter­företag och större filialer är rapporterings­skyldiga om moder­företaget som upprättar koncern­redo­visning eller före­taget som bedriver närings­verksamhet genom filialen hör hemma utanför EU.

En inkomst­skatte­rapport ska innehålla uppgifter om bl.a. före­tagets eller koncernens intäkter, vinsten eller förlusten och vilken inkomstskatt som har betalts.

Företagen ska upprätta, offentliggöra och tillgängliggöra inkomst­skatte­rapporten.

Revisions­berättelsen i större företag ska inne­hålla ett uttalande om huruvida företaget är skyldigt att offentlig­göra en inkomst­skatte­rapport. Det ska i så fall även framgå om före­taget har offentlig­gjort rapporten.

Om ett rapporterings­skyldigt företag inte offentliggör en inkomst­skatterapport, ska Bolags­verket få före­lägga den som är ansvarig för det att fullgöra sin skyldighet.

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbarhetsredovisning (Ju 2021:06)

  Ändring i uppdraget

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor (Ju 2021:06)

  Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kom­mitté­direktiven Genom­förande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovis­ningar (dir. 2021:46). Ytter­ligare krav på före­tags rapportering förväntas i EU-direktivet om före­tagens håll­bar­hets­rapporte­ring som antas inom kort. Vidare har frågan om vad som ska krävas för att en års­redo­vis­ning ska anses färdig­ställd aktuali­serats.

 • Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovisningar

  En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författ­nings­ändringar som behövs i syfte att anpassa svensk rätt till det EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering som antas inom kort. Direk­tivet väntas innebära att multi­natio­nella företag som bedriver verk­samhet i EU och har en omsätt­ning som överstiger 750 miljoner euro i en särskild rapport ska offentlig­göra den skatt de betalar tillsam­mans med annan relevant skatte­relaterad informa­tion. Rapporterna ska ge allmän­heten tillgång till och möjlig­het att bedöma informa­tionen. Utredaren ska även bedöma två frågor om redo­visning och en fråga om kon­cern­defini­tioner.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Nya regler om hållbarhetsredovisning

  Slutbetänkande av Utredningen om hållbarhetsredovisning.

 • Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

  Ett nytt EU-direktiv ställer krav på multi­nationella företag med intäkter som överstiger 750 miljoner euro att offentlig­göra inkomst­skatte­uppgifter i en rapport (inkomst­skatte­rapport). Syftet med direktivet är att främja före­tagens trans­parens och ansvars­tagande och att möjlig­göra för allmän­heten att bedöma före­tagens påverkan på ekonomin.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag med krav på att stora, multi­natio­nella koncerner och företag ska offentliggöra inkomst­skatte­uppgifter. Förslagen gäller koncerner och företag med årliga intäkter som överstiger 8 miljarder kronor.

Proposition (1 st)

 • Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  EU har antagit ett direktiv som syftar till att öka de stora koncernernas transparens och förbättra möjligheten att få insyn i deras skattebetalningar. För att genomföra direktivet föreslår regeringen en ny lag med krav på att stora, multinationella koncerner och företag ska offentliggöra inkomstskatteuppgifter.