Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden SOU 2020:64

Publicerad

Spelmarknadsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

I delbetänkandet redovisas de delar i utredningens uppdrag som avser finansieringen av hästnäringen efter omregleringen av spelmarknaden.

Enligt direktiven ska utredaren i denna del

  • överväga och om det är motiverat föreslå en finansieringsmodell för hästnäringen,
  • lämna förslag till författningsändringar och andra nödvändiga åtgärder,
  • vid behov redogöra för hur förslagen är förenliga med det EU-rättsliga regelverket för statsstöd, samt
  • göra en internationell utblick och då särskilt redovisa och beakta erfarenheter från Danmark och Storbritannien.

Utredningens uppdrag i övriga delar kommer att redovisas i utredningens huvudbetänkande senast den 16 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition