Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa följdändringar med anledning av spellagen Ds 2019:30

Publicerad

I promemorian föreslås att tillståndsplikten för s.k. förströelsespelsautomater ska upphöra och att lagen om anordnande av visst automatspel och automatspelsförordningen ska upphävas.

Ladda ner:

Vidare föreslås att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland (SÖ 1979:40) ska sägas upp. Förslaget innebär att de spelföretag som i dag tillhandahåller automatspel på fartyg i internationell trafik enligt ett finskt, inklusive åländskt tillstånd, och som därmed är undantagna från kravet på svensk spellicens, i fortsättningen måste ha svensk spellicens för att få tillhandahålla spel på svenskt territorium eller på svenska fartyg. Förslaget innebär även att dessa spelföretag ska betala spelskatt på allt licensierat spel som tillhandahålls på svenskt territorium. Syftet med förslaget är att åstadkomma en heltäckande och enhetlig spellagstiftning där samtliga spelföretag på den svenska spelmarknaden erbjuds samma förutsättningar att tillhandahålla spel med svensk spellicens.

Förslaget om att överenskommelsen mellan Sverige och Finland
ska sägas upp föreslås träda ikraft den dag regeringen bestämmer.

Övriga förslag föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa följdändringar med anledning av spellagen

    I promemorian föreslås att tillståndsplikten för s.k. förströelsespelsautomater ska upphöra och att lagen om anordnande av visst automatspel och automatspelsförordningen ska upphävas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...