Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande SOU 2018:29

Publicerad

Ladda ner:

Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och inter-nationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetens-försörjningen på arbetsmarknaden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)

    Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validering på den nationella och regionala nivån (dir. 2015:120). Delegationen, som antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019, ska bland annat verka för att en samsyn på valideringens innebörd och funktion etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet.

  • En samordnad utveckling av validering

    En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition