Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. SOU 2005:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet redovisar beredningen för rättsväsendets utveckling sitt uppdrag att se över regelverket som styr de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att på ett effektivt sätt få tillgång till innehållet i och uppgifter om elektronisk kommunikation, dvs. främst tele-, telefax- och datakommunikation. I betänkandet föreslås bl.a. att - bestämmelserna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska moderniseras för att bli oberoende av den snabba teknikutvecklingen, - rättssäkerheten förstärks genom att föra samman vissa bestämmelser i rättegångsbalken och därigenom få en domstolsprövning till stånd i samtliga fall där uppgifter om kommunikationen behövs i brottsutredningar, - det ska bli möjligt att identifiera mobiltelefoner på ett enklare sätt i brottsutredningar genom en slags pejling, för att komma till rätta med det stora problem som finns med att kriminellt aktiva personer i stor utsträckning använder anonyma kontantkort i samband med grov brottslighet, - det ska bli möjligt för polisen att använda hemlig dataavläsning vid bekämpning av den allra grövsta brottsligheten. Metoden innebär att det trots krypteringar och liknande åtgärder går att få reda på hur en dator har använts vid brott. För att skydda den personliga integriteten ska det krävas misstankar om särskilt grov brottslighet för att metoden ska få användas. Dessutom ska domstol fatta besluten och integritetsskyddet ska bevakas av ett så kallat offentligt ombud.
Laddar...