Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En ny lag om ordningsvakter

Publicerad

Polismyndigheten har huvudansvaret för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till myndighetens arbete.

Ladda ner:

Regelverket för ordningsvakter behöver anpassas till dagens förhållanden. Regeringen föreslår därför en ny lag om ordningsvakter som skapar förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter. Ordningsvakter ska få användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. De ska även ges fler befogenheter, till exempel få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

En helt ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter införs. Fokus ska vara både behov och ändamålsenlighet. Tillståndsprocessen stärker också Polismyndighetens möjligheter till ledning och kontroll av ordningsvakter. Ett beslut om tillstånd att använda ordningsvakter får under vissa förutsättningar återkallas.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter

  En särskild utredare ska göra en översyn av regelverket för ordningsvakter. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Utredaren ska också se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter m.m.

  Ordnings­vakts­utred­ningen har haft i upp­drag att göra en översyn av regel­verket för ordnings­vakter. Upp­draget har syftat till att moderni­sera och effekti­visera regel­verket och anpassa det till dagens förhål­landen. I upp­draget har ingått att över­väga bl.a. för vilka ända­mål ord­nings­håll­ning bör kunna utföras av ordnings­vakter, på vilket sätt Polis­myndig­heten ska utöva kontroll och ledning över ordnings­vakternas verk­sam­het, om det finns ytter­ligare uppgifter i ordnings­håll­ningen som en ordnings­vakt bör kunna utföra samt hur reglerna för ordnings­vakternas utbild­ning bör utformas.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter

  Polismyndigheten har huvudansvaret för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till myndighetens arbete.

Proposition (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter

  Polismyndigheten har huvudansvaret för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till myndighetens arbete. Regelverket för ordningsvakter behöver anpassas till dagens förhållanden.