Regeringen tar krafttag mot LVU-kampanjen

Publicerad

Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, finns inga indikationer på att kampanjen kommer vara över i närtid. Medarbetare i socialtjänsten hotas och i värsta fall riskerar detta att leda till att barn i Sverige inte får det stöd av samhället som de har rätt till. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att motverka desinformationen som sprids och dess konsekvenser.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Rykten och desinformation sprids i framför allt sociala medier om att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn utan rättsligt stöd. MPF bedömer kampanjen som en av de allvarligaste på mycket länge. LVU-kampanjen kommer inte att vara över i närtid och långsiktiga åtgärder krävs för att motverka desinformationen och ryktesspridningen. Socialtjänsten är ryggraden i det svenska välfärdssystemet och de har ett mycket viktigt arbete med att skydda barn och unga från att fara illa.  Regeringen vidtar nu fler viktiga åtgärder för att motverka desinformationen.

– Den här typen av desinformationskampanjer får förfärliga konsekvenser där socialsekreterarna inte längre kan utföra sitt viktiga jobb. Det drabbar barnen som far illa. Därför går regeringen nu fram med en rad nya åtgärder på flera fronter för att trycka tillbaka desinformationen och stärka socialtjänsten, säger statsminister Ulf Kristersson.

–  Jag är glad att regeringen lyssnat på de behov vi lyft fram för att bemöta hot och våld mot välfärdens medarbetare och nu agerar på flera av de åtgärder vi har föreslagit, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Åtgärder för att motverka desinformationen

  • Uppdrag till MPF att stärka förmågan att möta påverkanskampanjer.
  • Förstärkt uppdrag till Socialstyrelsen att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten. I uppdraget ingår att ha nära dialog med Svenska Institutet, MPF och Myndigheten för stöd till trossamfund.
  • Straffet för våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas och förolämpning mot tjänsteman ska kriminaliseras. Regeringen ger utredningen Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju2022:02) tilläggsdirektiv. I det ingår också att ta fram förslag till ökat skydd för offentliganställdas personuppgifter.  
  • Beslut om lagrådsremiss för att möjliggöra att ordningsvakter används i fler fall, som exempelvis på socialkontor.

– Jag vill vara tydlig med att svensk lagstiftning varken diskriminerar kön eller religion. Jag vill också vara tydlig med att svensk socialtjänst inte kidnappar några barn. Socialtjänsten är välfärdens yttersta skyddsnät. Därför är desinformationskampanjen oacceptabel och regeringen tar nu krafttag mot desinformationen och ryktesspridningen, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

– Det är oacceptabelt att till exempel poliser och socialsekreterare utsätts för våld, hot, trakasserier eller otillbörlig påverkan på grund av sitt yrke. I förlängningen utgör det också ett angrepp på samhället. Därför har regeringen nu fattat beslut om att ge skarpare tilläggsdirektiv till utredningen för att på allvar stärka skyddet för offentliganställda, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Mer om de olika åtgärderna

MPF ska stärka förmågan att motstå otillbörlig informationspåverkan mot socialtjänsten

Regeringen ger Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) i uppdrag att stärka förmågan att motstå otillbörlig informationspåverkan mot socialtjänsten. I uppdraget ingår bl.a. att samverka med berörda myndigheter i andra länder som utsatts för liknande påverkanskampanjer. Myndigheten ska också regelbundet ta fram fördjupande lägesbilder gällande otillbörlig informationspåverkan, samt stödja drabbade aktörer med rådgivning inom strategisk kommunikation för att bemöta identifierad informationspåverkan.

Uppdrag till Socialstyrelsen förändras

Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten. Regeringen skjuter till 4 miljoner kronor för 2023 och förändrar uppdraget. Socialstyrelsen ska nu förstärka sitt arbete genom att föra fördjupad dialog med berörda aktörer samt arbeta för en ökad kunskapsspridning om socialtjänstens arbete. Det är av största vikt att Socialstyrelsen finns närvarande och kommunicerar fakta där desinformationen sprids.

Uppdrag som stärker skyddet för offentliganställda

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju2022:02). Tilläggsdirektiven innebär att utredaren ska lämna författningsförslag som innebär att straffet för våld eller hot mot tjänsteman skärps och att ett nytt brott som tar sikte på förolämpningar mot tjänstemän införs. Utredaren får även i uppdrag att, för vissa särskilt utsatta offentliganställda, lämna författningsförslag som innebär minskad exponering av offentliganställdas namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder och ett starkare skydd för uppgifter om offentliganställda och deras närstående.

Kommittédirektiv: Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02)

En ny lag om ordningsvakter

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på en ny lag om ordningsvakter. I lagrådsremissen föreslås en mer flexibel och utökad användning av ordningsvakter. Ordningsvakter ska också få fler befogenheter. Det handlar bland annat om att de, om vissa förutsättningar är uppfyllda, ska få transportera vissa omhändertagna personer, förstöra beslagtagen alkohol och kroppsvisitera personer för att fastställa identiteten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagrådsremiss: En ny lag om ordningsvakter