Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Bolag och brott

Publicerad

Regeringen föreslår åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa brott som begås i och genom företag.

Ladda ner:

Bolagsverket föreslås få möjlighet att kräva personlig inställelse av den som anmäler en företrädare till verkets register, liksom av den som anmälan avser. Det ska också vara möjligt att begära personlig inställelse vid kontroll av misstänkt oriktiga uppgifter i registren. Bolagsverket föreslås även få bättre förutsättningar att stryka oriktiga uppgifter från registren. Åtgärderna är ett led i att utöka Bolagsverkets kontroller av företagsregistren och stärka verkets roll i arbetet mot brott i företag.

Det föreslås att företagskapning ska kriminaliseras. Den som olovligen använder sig av en juridisk persons identitetsuppgifter i syfte att uppnå vinning ska dömas för brottet. Dessutom föreslås att straffet för brott mot målvaktsförbudet ska skärpas.

Vidare föreslås en generell höjning av förseningsavgifterna vid försenad inlämning av årsredovisningar. Det föreslås också att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar ska ge in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Slutligen föreslås att vissa regler om stiftelser ska anpassas till övrig associationsrättslig lagstiftning i brottsförebyggande syfte. Det gäller bland annat jäv för ställföreträdare, målvaktsförbud och anmälningsplikt för revisorer vid misstanke om ekonomisk brottslighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Bolaget som brottsverktyg

  En särskild utredare ska över­väga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­ligheter.

Departementsserien (1 st)

 • Digital ingivning av årsredovisningar

  Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och andra oegentlig­heter (dir. 2021:115).

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Bolag och brott

  Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­lig­heter (dir. 2021:115).

Lagrådsremiss (1 st)

 • Bolag och brott

  Regeringen föreslår åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa brott som begås i och genom företag.

Proposition

Laddar...