Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Publicerad

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som syftar till ökad lärarkompetens.

Ladda ner:

Det föreslås

 • att det förtydligas att skyldigheten för den som är huvudman inom skolväsendet att se till att personal ges möjligheter till kompetensutveckling gäller all den verksamhet som huvudmannen är ansvarig för,
 • att det ska kunna inrättas en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar av personer som ska undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och samtidigt genomföra en högskoleutbildning i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning,
 • att det ska vara möjligt att göra undantag från kraven på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning inom riksrekryterande utbildning på nationella program i gymnasieskolan,
 • att registerkontrollen i fråga om personer som erbjuds arbete eller på annat sätt är verksamma i vissa delar av skolväsendet dels ändras så att registerutdrag inte längre ska lämnas utan i stället visas upp, dels utvidgas så att den omfattar även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, och
 • att den övergångsperiod under vilken det medges undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning förlängs till utgången av juni 2028.

I lagrådsremissen lämnas förslag till de lagändringar som behövs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (7 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Vissa insatser för ökad lärarkompetens

  I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som syftar till ökad lärarkompetens.

 • Samling för skolan

  Förslagen i denna lagrådsremiss är en viktig del i det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen. Denna lagrådsremiss innehåller förslag från tre olika utredningar.

Proposition (2 st)