Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor (Ju 2022:05) Dir. 2023:42

Publicerad

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 kommittédirektiv om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor (dir. 2022:42). Nu förlängs utredningstiden.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 kommittédirektiv om förbättrad
arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor (dir. 2022:42).
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

I uppdraget ingår att

 • föreslå om målgruppen för Arbetsförmedlingens etableringsprogram bör utvidgas,
 • föreslå hur ramtiden för etableringsprogrammet kan anpassas så att den inte begränsar möjligheten att ta del av insatser,
 • föreslå hur etableringsprogrammet kan göras mer flexibelt för nyanlända som står långt från arbetsmarknaden,
 • föreslå hur jämställdhetsperspektivet kan synliggöras i integrationspolitiken, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredaren får nu även i uppdrag att:

 • analysera och lämna förslag på hur det riksdagsbundna målet för integrationspolitiken ska få större genomslag i den offentliga verksamheten,
 • utifrån den föreslagna styrmodellen, föreslå ytterligare och/eller justerade resultatindikatorer som ändamålsenligt och effektivt kan användas för att följa upp om det riksdagsbundna målet uppfylls och som ska utgå från en analys av det offentliga åtagandet samt kunna ingå i nuvarande modell för mål- och resultatstyrning, och
 • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget enligt dessa tilläggsdirektiv ska, tillsammans med uppdraget att föreslå hur jämställdhetsperspektivet kan synliggöras i integrationspolitiken, redovisas senast den 31 januari 2024. Utredningstiden för övriga delar av uppdraget ligger fast och ska alltså redovisas senast den 31 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Etablering för fler

  Delbetänkande av utredningen om Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Utredningens uppdrag är att lämna förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Lagrådsremiss

Proposition