Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter (Ju 2022:03) Dir. 2023:11

Publicerad

Regeringen beslutade den 28 april 2022 kommitté­direktiv om för­bätt­rade möjlig­heter att utbyta infor­mation med brotts­bekäm­pande myndig­heter (dir. 2022:37).

Ladda ner:

Enligt direk­tiven ska en särskild utredare lämna förslag på för­bätt­rade möjlig­heter till informa­tions­utbyte mellan brotts­bekämpande myndig­heter och vissa andra statliga och kom­munala myndig­heter samt enskilda huvud­män för fri­stående skolor. Syftet är att arbetet med att före­bygga och bekämpa brott ska effektivi­seras genom att möjlig­heterna att utbyta infor­mation för­bättras i så stor utsträck­ning det är möj­ligt utan att det medför ett opro­portion­erligt intrång i enskildas person­liga inte­gritet.

Det behövs mönster­brytande åtgärder för att före­bygga och bekämpa brotts­lig­heten. Utredaren ska därför, utöver vad som framgår av de ursprung­liga direktiven

  • ta ställning till hur det kan inrättas en huvud­regel i sekretess­lag­stift­ningen som inne­bär att de myndig­heter och andra aktörer som om­fattas av upp­draget ska kunna utbyta infor­mation med brotts­bekämpande myndig­heter när det behövs för att före­bygga och bekämpa brott,
  • oavsett bedöm­ning i sak, lämna författ­nings­förslag som inne­bär en sådan ny huvud­regel,
  • identifiera vilka rätts­liga begräns­ningar som finns för ett elektro­niskt infor­mations­utbyte mellan de aktörer som omfattas av upp­draget och som berörs av utred­ningens förslag, och
  • ta ställning till om begräns­ningarna bör tas bort och, oavsett bedöm­ning i sak, lämna författ­nings­förslag som inne­bär att informations­utbytet kan ske elektroniskt.

Utredningstiden ligger fast. Upp­draget ska alltså redo­visas senast den 31 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition