Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att använda tvångsmedel mot barn och unga Dir. 2023:102

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att över­väga en rad åtgärder i syfte att stärka de brotts­bekämpande myndig­heternas möjlig­heter att förhindra, utreda och lagföra brott som begås av unga personer.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat: 

 • analysera behovet av att kunna anhålla och häkta brotts­misstänkta
  personer som inte har fyllt 18 år i fler fall än i dag,
 • föreslå författnings­ändringar som möjlig­gör kvarhållande av
  brotts­miss­tänkta barn och unga i fler fall och under längre tid än vad
  som är möjligt i dag när det sker i syfte att skyndsamt över­lämna dem till föräld­rarna, annan vårdnads­havare, en tjänste­man inom social­tjänsten eller någon annan lämplig vuxen person,
 • föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att det blir möjligt att
  använda hemliga tvångs­medel mot personer som inte har fyllt 15 år och
  som begår grova brott, och
 • analysera om och säker­ställa att de förslag som lämnas är för­enliga med de krav som ställs upp enligt regerings­formen, Europa­konven­tionen, barn­konven­tionen och Sveriges åtaganden i övrigt när det gäller mänskliga rättigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.