Artikel från Statsrådsberedningen

Regeringens första 100 dagar: Kriminalitet

Publicerad

Att bekämpa kriminaliteten är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt vilka regeringspartierna har med Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är en hel del åtgärder inom området gjorda, och fler är på gång.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Samhällsproblemen med kriminalitet och gängbrottslighet ska lösas. Målet är att öka tryggheten, att förebygga att fler unga dras in i kriminalitet, att fler brott utreds och leder till lagföring, att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, att brottsoffren får ökad upprättelse och att straffen blir mer rättvisa.

I anslutning till en pressträff den 26 januari presenterade regeringen fyra nyheter:  

1.   Ny sekretessregel för att bekämpa brott

Det ska införas en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att myndigheter ska dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa och förebygga brott. För att säkerställa att informationen kan utbytas effektivt ska utredningen också lämna förslag om hur informationsutbyte kan ske elektroniskt. Regeringen kommer därför idag besluta om tilläggsdirektiv till utredningen Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter (Ju 2022:03), med samma tid för redovisning som tidigare, 31 oktober 2023.

Dir. 2023:11 Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter (Ju 2022:03)

2.   Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Regeringen beslutar i dag en proposition med förslag på hårdare straff för våldsamma gänguppgörelser, liksom straffskärpningar för flera brott som är vanliga i den kriminella miljön, till exempel grovt olaga hot, rån, och narkotikaförsäljning. I propositionen finns också förslag på att presumtionen om häktning vid misstanke om brott sänks från minimistraff 2 år till minimistraff 1,5 år, vilket träffar bland annat grov misshandel och rån. Det innebär att fler kommer häktas. Regeringen föreslår också en ny straffbestämmelse om involverandet av unga i brottslig verksamhet.

Prop. 2022/23:53 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

3.   Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Tidiga och ändamålsenliga insatser är viktiga när barn är misstänkta för brott för att bryta den negativa spiralen. Regeringen beslutar i dag om en lagrådsremiss som bland annat innehåller förslag om att domstol i fler fall ska pröva om ett barn under 15 år begått brott. Det ska även bli möjligt för brottsoffer att få juridiskt stöd när den misstänkte är under 15 år. Regeringen föreslår också att fler brott där barn under 15 år är misstänkta ska utredas av polis.

Lagrådsremiss: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

4.   Utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel

Utredningen om preventiva tvångsmedel kommer att få tilläggsdirektiv som innebär att de ska lämna förslag på utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i bland annat kriminella nätverk. Det handlar om att brottsbekämpande myndigheterna ska ha möjligheter att hämta in uppgifter om meddelanden i realtid, inte bara i efterhand.

Dir. 2023:9 Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

Genomförda åtgärder inom Kriminalitet

Regeringen har genomfört flera åtgärder på området Kriminalitet sedan regeringstillträdet:

 • Tillsatt en utredning om anonyma vittnen.
 • Tillsatt en utredning om visitationszoner.
 • Proposition om kommunernas brottsförebyggande arbete.
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska öka tillgången till föräldraskapsstöd i hela landet, särskilt i syfte att förebygga kriminalitet bland barn och unga.
 • Kriminalvården ska utreda hur kapaciteten behöver byggas ut på häkten och anstalter.
 • Kriminalvården ska redovisa en plan för att säkra myndighetens kompetensförsörjning.
 • Uppdrag att skala upp arbetet med regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Tilläggsdirektiv om kriminalisering av oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg.
 • Brottsoffermyndigheten ska genomföra informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, bland annat barn och personer utsatta för hedersrelaterat förtryck
 • Brottsoffermyndigheten ska genomföra en kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer.
 • Lagrådsremiss om sänkt åldersgräns för öppna insatser utan samtycke till barn.

På gång inom Kriminalitet

Inom området återstår bland annat följande viktiga punkter i Tidöavtalet:

 • Regelverket för ersättning till brottsoffer ska ses över i syfte att stärka rättigheterna för den som utsatts för brott.
 • Det ska ske en översyn av straffskalorna, påföljderna och systemet för straffmätning.
 • Straffrabatten för unga och straffmyndighetsåldern ska ses över.
 • Kamerabevakningslagen ska ändras för att möjliggöra kamerabevakning oftare och på fler platser.

Mål för samarbetsprojektet Kriminalitet

Syftet med projektet är att ta fram och genomföra konkreta politiska förslag som löser Sveriges viktigaste samhällsproblem med kriminalitet och gängbrottslighet. Målet är att öka tryggheten, förebygga att fler unga dras in i kriminalitet, att fler brott utreds och leder till lagföring, att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, att brottsoffren får ökad upprättelse samt att straffen blir mer rättvisa.