Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Övergångsrestriktioner för att stärka förtroendet för offentlig verksamhet Dir. 2022:71

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag om restriktioner vid övergång från offentlig till annan verksamhet.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att stärka förtroendet för det allmänna genom att förebygga att intressekonflikter uppstår.

Utredaren ska bl.a.

  • ta ställning till vilka som bör omfattas av en reglering om
    övergångsrestriktioner,
  • föreslå hur en sådan reglering bör utformas,
  • utvärdera om syftena med lagen (2018:676) om restriktioner vid
    statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet har uppnåtts, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition