Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering av EU-medel Dir. 2023:127

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiv om En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel (dir. 2021:109).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 mars 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition