Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20) Dir. 2022:13

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 14 oktober 2020 kommitté­direktiv om utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel (dir. 2020:104). Enligt direk­tiven ska en särskild utredare se över delar av regle­ringen om hemliga tvångs­medel. Syftet är att ta ställ­ning till hur hemliga tvångs­medel ska kunna användas i större utsträck­ning för att bekämpa allvarlig brotts­lighet. I upp­draget ingår bl.a. att ta ställ­ning till i vilka situa­tioner hemlig över­vakning av elektro­nisk kommu­nikation bör få användas för att lokali­sera skäligen
miss­tänkta. Utredaren ska även ta ställ­ning till om skyddet för den perso­nliga inte­griteten bör stärkas och vid behov lämna sådana förslag.

Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprung­liga direktiven, även i uppdrag att

 • särskilt bedöma om det finns ett behov av att ändra reglerna om under­rättelse till enskild om använd­ning av hemliga tvångs­medel,
 • ta ställ­ning till om och i så fall i vilka situa­tioner hemlig över­vakning av elektro­nisk komm­unika­tion bör få använ­das för att lokali­sera personer som är häktade i sin frånvaro efter att en förunder­sökning har avslutats eller som har uteblivit eller avvikit från verk­ställig­het av påföljder, och
 • lämna förslag till författ­nings­ändringar som bedöms nödvändiga.

Enligt direktiven skulle upp­draget redovisas senast den 14 april 2022. Utred­nings­tiden ligger fast för större delen av det ursprung­liga uppdraget som ska redo­visas i ett del­betänkande. Utred­nings­tiden ska dock förlängas för frågan i de ursprung­liga direktiven om i vilka situa­tioner hemlig över­vakning av elektro­nisk kommu­nikation bör få användas för att lokali­sera skäligen miss­tänkta. Den frågan ska, tillsam­mans med den del av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv, slut­redo­visas senast den 14 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

  Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

 • Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel

  En särskild utredare ska se över delar av regle­ringen om hemliga tvångs­medel. Syftet är att ta ställning till hur hemliga tvångs­medel ska kunna användas i en större utsträck­ning för att bekämpa allvarlig brotts­lighet. Brott som begås i krimi­nella miljöer kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. De brotts­bekäm­pande myndig­heterna måste ha tillgång till ändamåls­enliga och verknings­fulla verktyg för att effektivt kunna bekämpa sådana brott. Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet. En sådan avväg­ning ska göras för varje förslag för sig och även när det gäller för­slagen samman­taget. Förslagen ska även uppfylla högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Departementsserien (1 st)

 • Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (utkast till lagrådsremiss)

  Misstänkta och dömda personer ska inte kunna hålla sig undan från utredning, lagföring och straff. Detta gäller särskilt personer som är våldsbenägna eller riskerar att fortsätta att begå brott. Personer som är misstänkta för allvarlig brottslighet eller som har dömts till en frihetsberövande påföljd är i många fall högt motiverade att hålla sig gömda. Det har också blivit lättare för kriminella att passera gränser till andra länder utan att lämna spår efter sig. De brottsbekämpande myndigheterna behöver bättre verktyg för att snabbt och effektivt kunna hitta eftersökta personer. Det behövs även bättre verktyg för att kunna lokalisera utlänningar som utgör en allvarlig säkerhetsrisk.

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

  Misstänkta och dömda personer ska inte kunna hålla sig undan från utredning, lagföring och straff. Detta gäller särskilt personer som är våldsbenägna eller riskerar att fortsätta att begå brott. Personer som är misstänkta för allvarlig brottslighet eller som har dömts till en frihetsberövande påföljd är i många fall högt motiverade att hålla sig gömda. Det har också blivit lättare för kriminella att passera gränser till andra länder utan att lämna spår efter sig. De brottsbekämpande myndigheterna behöver bättre verktyg för att snabbt och effektivt kunna hitta eftersökta personer. Det behövs även bättre verktyg för att kunna lokalisera utlänningar som utgör en allvarlig säkerhetsrisk.

 • Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

  Hemliga tvångsmedel är ofta avgörande för att bekämpa allvarlig brotts­lighet och på så sätt öka trygg­heten i samhället. Det gäller särskilt brott som begås inom kriminella nätverk. De brotts­bekämpande myndig­heterna behöver kunna använda hemliga tvångs­medel i större utsträckning och på ett mer effektivt sätt för att allvarliga brott ska kunna förhindras, utredas och lagföras.

Proposition (2 st)

 • Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

  Misstänkta och dömda personer ska inte kunna hålla sig undan från utredning, lagföring och straff. Detta gäller särskilt personer som är våldsbenägna eller riskerar att fortsätta att begå brott. Personer som är misstänkta för allvarlig brottslighet eller som har dömts till en frihetsberövande påföljd är i många fall högt motiverade att hålla sig gömda. Det har också blivit lättare för kriminella att passera gränser till andra länder utan att lämna spår efter sig.

 • Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

  Hemliga tvångsmedel är ofta avgörande för att bekämpa allvarlig brotts­lighet och på så sätt öka trygg­heten i samhället. Det gäller särskilt brott som begås inom krimi­nella nätverk. De brotts­bekämpande myndig­heterna behöver kunna använda hemliga tvångs­medel i större utsträck­ning och på ett mer effektivt sätt för att allvarliga brott ska kunna förhindras, utredas och lagföras.

Svensk författningssamling (8 st)

Laddar...