Hoppa till huvudinnehåll

En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft Dir. 2020:108

Publicerad

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av anläggandet av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken har fått kritik som bland annat består i att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Ladda ner:

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av anläggandet av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken har fått kritik som bland annat består i att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. En särskild utredare ska därför

 • undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken,
 • lämna förslag på hur denna bestämmelse kan tas bort och hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt, och
 • bedöma alternativa förslag, för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft

  Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av anläggandet av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken har fått kritik som bland annat består i att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En rättssäker vindkraftsprövning

  Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

  För att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft behöver regleringen av kommunens ställningstagande till vindkraft förtydligas. Kommunens rätt till inflytande över vindkraftsetableringar inom kommunen ska kvarstå, men formerna för detta regleras.

Proposition (1 st)

 • Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

  För att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft behöver regleringen av kommunens ställningstagande till vindkraft förtydligas. Kommunens rätt till inflytande över vindkraftsetableringar inom kommunen ska kvarstå, men formerna för detta regleras. Lagändringarna om kommunernas skyldighet att på begäran besluta om ett ställningstagande och vad en sådan begäran ska innehålla samt rättelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Laddar...