Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel Dir. 2020:104

Publicerad

En särskild utredare ska se över delar av regle­ringen om hemliga tvångs­medel. Syftet är att ta ställning till hur hemliga tvångs­medel ska kunna användas i en större utsträck­ning för att bekämpa allvarlig brotts­lighet. Brott som begås i krimi­nella miljöer kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. De brotts­bekäm­pande myndig­heterna måste ha tillgång till ändamåls­enliga och verknings­fulla verktyg för att effektivt kunna bekämpa sådana brott. Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet. En sådan avväg­ning ska göras för varje förslag för sig och även när det gäller för­slagen samman­taget. Förslagen ska även uppfylla högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • ta ställning till om det bör införas en möjlig­het att använda hemlig avlyss­ning av elektronisk kommuni­kation, hemlig kamera­övervakning och hemlig rumsavlyssning vid misstanke om flera brott vars samlade straffvärde kan antas överstiga ett visst straff,
  • ta ställning till i vilka situationer och vid vilka straff­värden en sådan möjlig­het bör kunna tillämpas,
  • ta ställning till om åklagare bör få möjlig­het att fatta interim­istiska beslut om hemlig rums­avlyssning inklu­sive tillträde för att installera utrustningen,
  • ta ställning till om den verk­ställande myndig­heten bör kunna få tillstånd att i hemlig­het skaffa sig tillträde till och instal­lera tekniska hjälp­medel på en plats som annars skyddas mot intrång för att verk­ställa ett beslut om enbart hemlig kamera­över­vakning,
  • ta ställning till om åklagare bör få möjlig­het att interimistiskt besluta om sådant tillträde,
  • ta ställning till om skyddet för den personliga integri­teten bör stärkas, och
  • lämna förslag till författ­nings­ändringar som bedöms nödvän­diga.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel

    En särskild utredare ska se över delar av regle­ringen om hemliga tvångs­medel. Syftet är att ta ställning till hur hemliga tvångs­medel ska kunna användas i en större utsträck­ning för att bekämpa allvarlig brotts­lighet. Brott som begås i krimi­nella miljöer kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. De brotts­bekäm­pande myndig­heterna måste ha tillgång till ändamåls­enliga och verknings­fulla verktyg för att effektivt kunna bekämpa sådana brott. Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet. En sådan avväg­ning ska göras för varje förslag för sig och även när det gäller för­slagen samman­taget. Förslagen ska även uppfylla högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition