Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk Dir. 2020:62

Publicerad

Våld i form av skjutningar och sprängningar har ökat i Sverige de senaste åren. Antalet skjutningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brottslighet har stark koppling till kriminella nätverk. Det har även brott som exempelvis narkotikabrott, rån och utpressning.

Ladda ner:

För att minska brottsligheten och öka tryggheten måste insatserna mot de krimi­nella nät­verken intensi­fieras. Ett viktigt led i detta är att säkerställa att det straff­rätts­liga regel­verket som aktuali­seras är effektivt och att det åter­­speglar allvaret i brottslig­heten.

En särskild utredare ges därför i upp­drag att över­väga en rad straffrätts­liga åtgär­der mot brott i krimi­nella nätverk. Utredaren ska bl.a. över­väga och lämna för­slag till ändringar i lag­stift­ningen som innebär

  • en skärpt och mer effektiv straff­rättslig reglering mot brott i kriminella nät­verk, särskilt brott med kopp­lingar till krimi­nella uppgörel­ser,
  • en skärpt straff­rättslig reak­tion mot narkotika­försäljning, och
  • en skärpt straff­rättslig reaktion mot dem som invol­verar unga i kriminalitet.

Utredaren ska vidare överväga och vid behov lämna förslag till ändringar i lag­stiftningen som innebär att det finns en presum­tion för häkt­ning när all­varliga brott, såsom rån, grov miss­handel och grov utpress­ning, begås inom ramen för krimi­nella nätverk.

Uppdraget ska redovisas senast den 11 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

    Den straff­rätts­liga lag­stift­ningen är ett viktigt verktyg för att minska de krimi­nella nät­verkens inflytande och på så sätt öka trygg­heten i samhället.

Laddar...