Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk SOU 2021:68

Publicerad

Betänkande av Gängbrottsutredningen.

Ladda ner:

Utredningens förslag i detta betänkande innebär i korthet följande:

 • Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning respektive grov utpressning skärps.
 • Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse.
 • Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett numerärt överläge utnyttjats.
 • Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat att framkalla en konflikt av sådant slag.
 • Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta utnyttjade av någon i brottslig verksamhet.
 • En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 18 år i brottslig verksamhet.
 • Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som är avsedd att säljas.
 • Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.
 • En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse.
 • Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

 • Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

  Den straff­rätts­liga lag­stift­ningen är ett viktigt verktyg för att minska de krimi­nella nät­verkens inflytande och på så sätt öka trygg­heten i samhället.

Laddar...