Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Nya regler om företagsrekonstruktion Dir. 2019:60

Publicerad

EU har nyligen antagit ett direktiv om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden som rör rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare.

Ladda ner:

En särskild utredare ska ta ställning till hur direktivets regler om rekonstruk­tion ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och föreslå nödvändiga eller annars lämpliga för­fatt­ningsändringar och andra åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 februari 2021.

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning om nya regler om företagsrekonstruktion

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Nya regler om företagsrekonstruktion

    EU har nyligen antagit ett direktiv om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden som rör rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny lag om företagsrekonstruktion

    Det är viktigt att före­tag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effek­tivt och ända­måls­enligt rekon­struk­tions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om före­tags­rekon­struktion.

Proposition (1 st)

  • En ny lag om företagsrekonstruktion

    Det är viktigt att företag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ända­måls­enligt rekon­struktions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om företags­rekon­struktion.

Svensk författningssamling (47 st)

Laddar...