Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbarhetsredovisning (Ju 2021:06) Dir. 2022:134

Publicerad

Ändring i uppdraget

Ladda ner:

Kommittédirektiven Genom­förande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redo­visningar beslutades den 17 juni 2021 (dir. 2021:46). Uppdraget enligt de direk­tiven redovisades i juni 2022 i delbetänkandet Inkomst­skatte­rapporter och några redovis­nings­frågor (SOU 2022:29).

Genom tilläggs­direktiv den 28 april 2022 fick den särskilda utredaren också i uppdrag att ta ställning till hur förslaget till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhets­rapportering ska genom­föras i Sverige (dir. 2022:34).

Ett EU-direktiv om en jämnare köns­fördel­ning bland styrelse­leda­möterna i börs­noterade företag har nyligen antagits. Den särskilda utredaren får nu också i uppdrag att

 • ta ställning till hur direktivet om en jämnare köns­fördelning i bolags­styrelser ska genomföras i Sverige, och
 • lämna nödvändiga författnings­förslag.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 1 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbarhetsredovisning (Ju 2021:06)

  Ändring i uppdraget

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor (Ju 2021:06)

  Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kom­mitté­direktiven Genom­förande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovis­ningar (dir. 2021:46). Ytter­ligare krav på före­tags rapportering förväntas i EU-direktivet om före­tagens håll­bar­hets­rapporte­ring som antas inom kort. Vidare har frågan om vad som ska krävas för att en års­redo­vis­ning ska anses färdig­ställd aktuali­serats.

 • Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovisningar

  En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författ­nings­ändringar som behövs i syfte att anpassa svensk rätt till det EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering som antas inom kort. Direk­tivet väntas innebära att multi­natio­nella företag som bedriver verk­samhet i EU och har en omsätt­ning som överstiger 750 miljoner euro i en särskild rapport ska offentlig­göra den skatt de betalar tillsam­mans med annan relevant skatte­relaterad informa­tion. Rapporterna ska ge allmän­heten tillgång till och möjlig­het att bedöma informa­tionen. Utredaren ska även bedöma två frågor om redo­visning och en fråga om kon­cern­defini­tioner.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Nya regler om hållbarhetsredovisning

  Slutbetänkande av Utredningen om hållbarhetsredovisning.

 • Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

  Ett nytt EU-direktiv ställer krav på multi­nationella företag med intäkter som överstiger 750 miljoner euro att offentlig­göra inkomst­skatte­uppgifter i en rapport (inkomst­skatte­rapport). Syftet med direktivet är att främja före­tagens trans­parens och ansvars­tagande och att möjlig­göra för allmän­heten att bedöma före­tagens påverkan på ekonomin.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Nya regler om hållbarhetsrapportering

  Regeringen föreslår regler som krävs för att genomföra två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning.

 • Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag med krav på att stora, multi­natio­nella koncerner och företag ska offentliggöra inkomst­skatte­uppgifter. Förslagen gäller koncerner och företag med årliga intäkter som överstiger 8 miljarder kronor.

Proposition (1 st)

 • Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

  EU har antagit ett direktiv som syftar till att öka de stora koncernernas transparens och förbättra möjligheten att få insyn i deras skattebetalningar. För att genomföra direktivet föreslår regeringen en ny lag med krav på att stora, multinationella koncerner och företag ska offentliggöra inkomstskatteuppgifter.