Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet Dir. 2019:37

Publicerad

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat se över möjligheterna

 • att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård, till en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan bland annat vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala nämnder,
 • att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård, och
  att ge ombud åtkomst till patientjournal.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande – som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning – ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

  Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har utrett och lämnat förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen har också sett över behovet av att göra ändringar i förordningen om register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen).

 • Informationsöverföring inom vård och omsorg

  Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

  Regeringen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring förs över till den nya lagen. Likaså förs bestämmelser in om de delar av socialtjänstens verksamheter som gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Proposition (1 st)

 • Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation

  Regeringen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den nya lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring. Lagen innehåller även bestämmelser om de delar av socialtjänstens verksamheter som omfattar omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Laddar...