Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg 2020:112

Publicerad

Regeringen beslutade den 27 juni 2019 kommittédirektiv om en översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även se över behovet av att göra ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen) samt, vid behov, föreslå nödvändiga ändringar av förordningen.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.
− analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra vissa
personuppgifter i HOSP-registret genom direktåtkomst för Försäkringskassan,
Läkemedelsverket, Universitets- och högskolerådet, privata
vårdgivare och relevanta universitet och högskolor,
− bedöma de rättsliga förutsättningarna för att ge Socialstyrelsen och
E-hälsomyndigheten möjlighet att behandla uppgifter i HOSP-registret
för statistikändamål,
− analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra vissa
uppgifter ur HOSP-registret för allmänheten, t.ex. via internet, och
− lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 31 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

    Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har utrett och lämnat förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen har också sett över behovet av att göra ändringar i förordningen om register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen).

  • Informationsöverföring inom vård och omsorg

    Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

Lagrådsremiss

Proposition