Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet Dir. 2016:63

Publicerad

Under våren 2016 beslutades inom EU en förordning som är en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom unionen. Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) har i uppdrag att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell svensk nivå.

Ladda ner:

En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå kompletterande regleringar för behandling av personuppgifter inom utbildningsområdet, med undantag för forskningsverksamhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet

    Under våren 2016 beslutades inom EU en förordning som är en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom unionen. Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) har i uppdrag att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell svensk nivå.

Departementsserien (1 st)

  • Moderniserade dataskyddsbestämmelser – förslag på en mer ändamålsenlig reglering för studiestödsverksamheten

    Centrala studiestödsnämnden (CSN) är en myndighet som i hög utsträckning behandlar personuppgifter i sin studiestödsverksamhet. För att myndigheten ska ges goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet behöver myndigheten ha nödvändiga och ändamålsenliga rättsliga verktyg för sin personuppgiftsbehandling. Därför förslås i denna promemoria, som har utarbetats inom Utbildningsdepartementet, vissa ändringar i studiestödsdatalagen (2009:287).

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)