Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17) Dir. 2016:11

Publicerad

Utvidgning av uppdraget till Mediegrundlagskommittén.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 juni 2014 kommittédirektiv om vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området (dir. 2014:97). Kommittén har tagit namnet Mediegrundlagskommittén.

Uppdraget utvidgas så att kommittén även ska analysera hur en reglering om så kallade neutrala tobaksförpackningar förhåller sig till tryckfrihetsförordningen. Om kommittén kommer fram till att en grundlagsändring är nödvändig för att en sådan reglering ska kunna införas, ska kommittén lämna nödvändiga författningsförslag.

Det som sägs om uppdragets genomförande och
konsekvensbeskrivning i ursprungsdirektiven gäller också det utvidgade uppdraget. Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 1 september 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ändrade mediegrundlagar

    Mediegrundlagskommittén är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen i ett antal avseenden.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändrade mediegrundlagar

    I lagrådsremissen föreslås språkliga och redaktionella ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att underlätta förståelsen och tillämpningen av dessa grundlagar.

Proposition (1 st)

  • Ändrade mediegrundlagar

    I propositionen föreslås språkliga och redaktionella ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att underlätta förståelsen och tillämpningen av dessa grundlagar.