Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08) Dir. 2013:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 15 oktober 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Skrivelse

  • Skr. 2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse

    Regeringen lämnar i skrivelsen en redovisning av utvecklingen mot det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.