Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En kompletterande bestämmelse om viseringar för familjemedlemmar till EES-medborgare

Publicerad

Familje­medlem­mar till EES-medborgare har, under vissa förut­sättningar, rätt att få nödvän­diga viseringar utfär­dade kostnads­fritt genom ett s.k. påskyndat förfarande.

Ladda ner:

I denna pro­memoria föreslås en komplet­terande bestäm­melse om sådana viseringar. Förslaget innebär att det, för att det påskyn­dade förfaran­det ska tilläm­pas, inte krävs att den EES-med­borgare som familje­medlem­men avser att följa med eller ansluta sig till i Sverige utövar eller avser att utöva sin rätt till fri rörlighet i Sverige i form av en verk­nings­full vistelse.

Förord­nings­ändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Svensk författningssamling (1 st)