Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

Publicerad

I promemorian lämnas förslag på bestämmelser om uppehållstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som i dag bor och arbetar i Sverige med stöd av reglerna om uppehållsrätt. Syftet med förslagen är att säkerställa att dessa personer, även vid ett avtalslöst brexit, har rätt att på sikt stanna i Sverige under i princip samma förutsättningar som gäller för dem i dag. Förslagen är aktuella endast för det fall Förenade kungariket skulle lämna EU utan att någon överenskommelse om övergångsregler finns på plats mellan parterna.

Ladda ner:

Förslagen innebär bl.a. följande:

  • Ett permanent uppehållstillstånd ska beviljas en brittisk medborgare, eller en familjemedlem till en brittisk medborgare, som hade permanent uppehållsrätt i Sverige vid Förenade kungarikets utträde ur EU.
  • Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om fem år ska beviljas en brittisk medborgare, eller en familjemedlem till en brittisk medborgare, som hade uppehållsrätt i Sverige vid utträdet och som vid prövningen uppfyller de villkor som gäller för uppehållsrätt.

De nya bestämmelserna om uppehållstillstånd föreslås införas i en ny förordning. I syfte att uppnå en ändamålsenlig reglering föreslås även ett nytt bemyndigande i lag, som bl.a. möjliggör bestämmelser om att uppehållstillstånd enligt det nya regelverket får återkallas i vissa fall.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 och lagändringen den 1 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

    I promemorian lämnas förslag på bestämmelser om uppehållstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som i dag bor och arbetar i Sverige med stöd av reglerna om uppehållsrätt. Syftet med förslagen är att säkerställa att dessa personer, även vid ett avtalslöst brexit, har rätt att på sikt stanna i Sverige under i princip samma förutsättningar som gäller för dem i dag. Förslagen är aktuella endast för det fall Förenade kungariket skulle lämna EU utan att någon överenskommelse om övergångsregler finns på plats mellan parterna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition