Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan Dnr U2022/04085

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i skolregleringen som rör den del av timplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan som avser språkval, skolans val, elevens val och fördelningen av tid mellan vissa ämnen.

Ladda ner:

Ändringarna  föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition