Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning U2022/01678

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) I denna promemoria lämnas förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att det införs ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

Ladda ner:

Etableringsstoppet föreslås införas dels genom att det i skollagen anges att såväl undervisningen som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell, dels genom att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Rättelse

I den förra versionen av promemorian angavs två olika datum för när den föreslagna ändringen i skollagen (2010:800) ska träda i kraft. Det korrekta datumet, dvs. den 1 januari 2024, anges i den föreslagna lagtexten (avsnitt 1), avsnittet om ikraftträdande och övergångsbestämmelser (avsnitt 6) samt i författningskommentaren (avsnitt 8). Ett felaktigt datum (den 1 juli 2024) har angetts i sammanfattningen på s. 4 och i avsnitt 5.1 och 5.3. I den rättade version av promemorian anges korrekt datum på samtliga ställen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

    I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)