Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Hittegods i kollektivtrafiken Ds 2021:26

Publicerad

Bild på omslaget till promemorian. Orange bakgrund, titel i svart text med Regeringskansliets logotyp i nedre vänstra hörnet

I promemorian föreslås en ny lag om kvar­glömda före­mål i kollektiv­trafiken. Lagen ska gälla för kvar­glömda före­mål på tåg, spår­vagnar, tunnel­bana, bussar och fartyg och inom vissa anslu­tande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hitte­gods som finns i dag för sådan trafik.

Ladda ner:

Enligt den nya lagen ska den som tar hand om ett före­mål lämna det till det berörda trafik­företaget. Trafik­före­tagen ska förvara kvar­glömda före­mål åt ägarna. Om en ägare inte hämtar ut ett före­mål inom viss tid till­faller före­målet trafik­företaget. Före­tagen ska i vissa fall ha rätt att göra sig av med ett före­mål direkt och ska även ha rätt till ersätt­ning av ägaren för förva­ringen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Hittegods i kollektivtrafiken

    I promemorian föreslås en ny lag om kvar­glömda före­mål i kollektiv­trafiken. Lagen ska gälla för kvar­glömda före­mål på tåg, spår­vagnar, tunnel­bana, bussar och fartyg och inom vissa anslu­tande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hitte­gods som finns i dag för sådan trafik.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition