Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Utlandsspioneri (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

Utvecklingen på det säkerhets- och försvars­politiska området har inne­burit att Sverige i högre grad än tidigare har kommit att sam­verka med andra länder och organisa­tioner för att avvärja hot mot fred och säkerhet. Sådana inter­natio­nella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hemliga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna.

Ladda ner:

För att stärka det straff­rättsliga skyddet mot spioneri­liknande gärningar föreslås att brotten utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och röjande av hemlig uppgift i inter­natio­nellt sam­arbete införs i brotts­balken. Därigenom blir det straff­bart att under vissa omstän­dig­heter t.ex. obehörigen röja hemliga upp­gifter som före­kommer inom Sveriges inter­natio­nella sam­arbeten och som kan skada Sveriges förhål­lande till någon annan stat eller mellan­folklig organisa­tion. Undan­tag från straff­ansvar ska gälla om gär­ningen med hänsyn till syftet och övriga omstän­digheter är försvarlig.

Straff­bestäm­melserna om obehörig och grov obehörig befatt­ning med hemlig uppgift samt vårds­löshet med hemlig uppgift utvidgas så att de även omfattar gärningar som har sin grund i utlands­spioneri.

Utlands­spioneri samt de former av obehörig befatt­ning med hemlig uppgift och vårds­löshet med hemlig uppgift som har sin grund i utlands­spioneri krimina­li­seras även som tryck- och yttrande­frihets­brott. Meddelar­friheten och anskaffar­friheten begrän­sas när det gäller utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och grov obehörig befatt­ning med hemlig uppgift med grund i utlands­spioneri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • Utlandsspioneri (utkast till lagrådsremiss)

    Utvecklingen på det säkerhets- och försvars­politiska området har inne­burit att Sverige i högre grad än tidigare har kommit att sam­verka med andra länder och organisa­tioner för att avvärja hot mot fred och säkerhet. Sådana inter­natio­nella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hemliga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition