Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Utlandsspioneri (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

Utvecklingen på det säkerhets- och försvars­politiska området har inne­burit att Sverige i högre grad än tidigare har kommit att sam­verka med andra länder och organisa­tioner för att avvärja hot mot fred och säkerhet. Sådana inter­natio­nella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hemliga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna.

Ladda ner:

För att stärka det straff­rättsliga skyddet mot spioneri­liknande gärningar föreslås att brotten utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och röjande av hemlig uppgift i inter­natio­nellt sam­arbete införs i brotts­balken. Därigenom blir det straff­bart att under vissa omstän­dig­heter t.ex. obehörigen röja hemliga upp­gifter som före­kommer inom Sveriges inter­natio­nella sam­arbeten och som kan skada Sveriges förhål­lande till någon annan stat eller mellan­folklig organisa­tion. Undan­tag från straff­ansvar ska gälla om gär­ningen med hänsyn till syftet och övriga omstän­digheter är försvarlig.

Straff­bestäm­melserna om obehörig och grov obehörig befatt­ning med hemlig uppgift samt vårds­löshet med hemlig uppgift utvidgas så att de även omfattar gärningar som har sin grund i utlands­spioneri.

Utlands­spioneri samt de former av obehörig befatt­ning med hemlig uppgift och vårds­löshet med hemlig uppgift som har sin grund i utlands­spioneri krimina­li­seras även som tryck- och yttrande­frihets­brott. Meddelar­friheten och anskaffar­friheten begrän­sas när det gäller utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och grov obehörig befatt­ning med hemlig uppgift med grund i utlands­spioneri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • Utlandsspioneri (utkast till lagrådsremiss)

    Utvecklingen på det säkerhets- och försvars­politiska området har inne­burit att Sverige i högre grad än tidigare har kommit att sam­verka med andra länder och organisa­tioner för att avvärja hot mot fred och säkerhet. Sådana inter­natio­nella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hemliga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utlandsspioneri

    Internationella freds- och säker­hets­främ­jande sam­arbeten bygger i hög grad på förtro­ende och på att de hem­liga upp­gifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna. För att stärka skyddet för sådana sam­arbeten mot spioneri­liknande gärningar före­slår regeringen att brotten utlands­spioneri, grovt utlands­spioneri och röjande av hemlig uppgift i inter­natio­nellt sam­arbete införs i brotts­balken. Där­igenom blir det straff­bart att under vissa omstän­dig­heter t.ex. obehöri­gen röja hemliga upp­gifter som före­kommer inom Sveriges inter­natio­nella sam­arbeten och som kan skada Sveriges för­hållande till någon annan stat eller en mellan­folklig orga­nisation. Undan­tag från straff­ansvar ska gälla om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omstän­dig­heter är försvarlig.

Proposition (1 st)

  • Utlandsspioneri

    Internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten bygger i hög grad på förtroende och på att de hemliga uppgifter som förekommer inom ramen för samarbetena kan skyddas av de samverkande länderna. För att stärka skyddet för sådana samarbeten mot spioneriliknande gärningar föreslår regeringen att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken. 

Laddar...