Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning Fi2021/00426

Publicerad

I promemorian föreslås att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning vid Allmänna reklamationsnämnden.

Ladda ner:

En anmälningsavgift om 150 kronor föreslås införas. Om en konsument inte betalar anmälningsavgiften föreslås nämnden kunna avvisa ärendet. Det föreslås även ett förtydligande att endast ekonomisk skada ska räknas in i den värdegräns som behöver uppnås för att en tvist ska prövas. Det medför att anmälningsavgiften inte ska kunna räknas in i värdet.

Vidare föreslås att en ny möjlighet införs för näringsidkare att begära omprövning av ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden.

I promemorian föreslås också att dödsbon inte längre ska få anmäla en tvist för prövning hos nämnden.

Dessutom föreslås att regeringen för en bestämd tid får förordna anställda vid nämnden som är jurister med erfarenhet som domare att som extra ordförande leda nämndens sammanträden och avgöra tvister.

Förändringarna föreslås ske genom ändringar i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. Ändringarna som avser avgiftsuttaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och övriga ändringar den 1 juni 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 3 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

    I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden som innebär att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden.

Proposition (1 st)