Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott

Publicerad

I promemorian föreslås det att brotts­data­lagen ska komp­letteras med en bestäm­melse om vad som gäller när en svensk myndighet har fått person­uppgifter från en annan medlems­stat i EU eller ett EU-organ och det finns villkor som begränsar möjlig­heten att använda upp­gifterna. Det föreslås att svenska myndig­heter i sådana fall ska följa vill­koren oavsett vad som är före­skrivet i lag eller annan författ­ning. Genom förslaget säker­ställs det att Sverige fullt ut kan delta i det europeiska infor­ma­tions­utbytet på brotts­data­lagens område.

Ladda ner:

Ändringen före­slås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid informationsutbyte om brott

    I promemorian föreslås det att brotts­data­lagen ska komp­letteras med en bestäm­melse om vad som gäller när en svensk myndighet har fått person­uppgifter från en annan medlems­stat i EU eller ett EU-organ och det finns villkor som begränsar möjlig­heten att använda upp­gifterna. Det föreslås att svenska myndig­heter i sådana fall ska följa vill­koren oavsett vad som är före­skrivet i lag eller annan författ­ning. Genom förslaget säker­ställs det att Sverige fullt ut kan delta i det europeiska infor­ma­tions­utbytet på brotts­data­lagens område.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition