Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område

Publicerad

Inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt antogs år 2019 konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område. Konventionens syfte är att förbättra tillgången till effektiva rättsmedel vid gränsöverskridande handel och investeringar.

Ladda ner:

Konventionens regler innebär att konventionsstaterna åtar sig att erkänna och verkställa domar som meddelats av en domstol i en annan konventionsstat. Erkännande och verkställighet kan endast vägras på de grunder som anges i konventionen, exempelvis om det skulle stå i uppenbar strid med grunderna för rättsordningen att erkänna eller verkställa avgörandet.

EU har tillträtt konventionen. I och med EU:s tillträde kommer unionens medlemsstater, inklusive Sverige, att bli bundna av konventionen. I denna promemoria lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att konventionen ska kunna tillämpas i Sverige. Det handlar bland annat om bestämmelser om vilka domstolar som kan pröva en ansökan om verkställbarhetsförklaring och om förfarandet för den prövningen. Konventionen förutses träda i kraft den 1 september 2023. Författningsändringarna föreslås därför träda i kraft samma dag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

    I 2019 års Haag­konven­tion finns regler om erkän­nande och verk­ställig­het av utländ­ska domar på privat­rättens område. Konven­tionens regler inne­bär att konventions­staterna åtar sig att erkänna och verkställa privat­rätts­liga domar som med­delats av en dom­stol i en annan konventions­stat. Syftet med konven­tionen är att för­bättra tillgången till effektiva rätts­medel vid gräns­över­skridande handel och investe­ringar.

Proposition (1 st)

  • Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

    I 2019 års Haag­konvention finns regler om erkännande och verk­ställighet av utländska domar på privat­rättens område. Konven­tionens regler innebär att konven­tions­staterna åtar sig att erkänna och verkställa privat­rättsliga domar som med­delats av en domstol i en annan konven­tions­stat. Syftet med konven­tionen är att förbättra tillgången till effektiva rättsmedel vid gräns­över­skridande handel och investeringar.