Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändringar i regel­verket om över­läm­nande enligt en euro­peisk och nordisk arresterings­order Ds 2023:1

Publicerad

Överlämnande av miss­tänkta och dömda personer mellan Euro­peiska unionens medlems­stater utgör en mycket viktig del i sam­arbetet mellan medlems­staterna. Genom sam­arbetet har brotts­bekämpande myndig­heter ett viktigt verktyg för att komma åt de som flyr undan rättvisan.

Ladda ner:

Den reglering som styr sam­arbetet har nu gällt i drygt 20 år. Under denna tid har EU-domstolen i ett flertal avgöran­den tolkat det EU-rättsliga regel­verket och hur medlems­sta­terna har införlivat rele­vanta rätts­akter i natio­nell rätt. Av det skälet bör vissa änd­ringar göras i lagen (2003:1156) om över­läm­nande från Sverige enligt en euro­peisk arreste­rings­order och lagen (2011:1165) om över­lämnande från Sverige enligt en nordisk arreste­rings­order. Ändring­arna innebär bl.a. att rätten i vissa fall ska få utrym­me för en sköns­mässig bedöm­ning av om en vägrans­grund ska tillämpas i det enskilda fallet samt att person­kretsen som under vissa förut­sätt­ningar kan få verk­ställa en påföljd i Sverige utvidgas till att avse andra än svenska medborgare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

    Den reglering som styr sam­arbetet kring över­lämnande av miss­tänkta och dömda personer mellan Europe­iska unionens medlems­stater har gällt i drygt 20 år. Under denna tid har EU-domstolen i ett flertal avgöranden klargjort hur det EU-rättsliga regel­verket ska tolkas och tillämpas. Till följd av denna rätts­utveckling finns det behov av att anpassa den svenska lagstift­ningen på området, främst lagen om överläm­nande från Sverige enligt en europeisk arreste­rings­order och lagen om över­lämnande från Sverige enligt en nordisk arreste­rings­order.

Proposition (1 st)

  • Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

    Regleringen som styr samarbetet kring överlämnande av misstänkta och dömda personer mellan EU:s medlemsstater har gällt i drygt 20 år. Under denna tid har EU-domstolen i flera avgöranden klargjort hur det EU-rättsliga regelverket ska tolkas och tillämpas. Till följd av denna rättsutveckling finns det behov av att anpassa den svenska lagstiftningen på området. Det gäller främst lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och lagen om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.