Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag om stärkt stöd i det brottsförebyggande arbetet

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om uppdrag till Brotts­före­byggande rådet (Brå) och läns­styrelserna om stärkta stöd­insatser i det brotts­före­byggande arbetet.

För att säkerställa att kommunernas brotts­före­byggande arbete är prioriterat, effektivt och kunskaps­baserat beslutade regeringen i december förra året en proposition (prop. 2022/23:43) som ger kommunerna ett lag­stadgat ansvar att arbeta brotts­före­byggande. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli i år. För en effektiv implemen­tering av den nya lagen, och ett stärkt lokalt brotts­före­byggande arbete generellt, är det viktigt att kommuner och andra brotts­före­byggande aktörer erbjuds ett ända­måls­enligt stöd. Därför förstärker regeringen både Brås och läns­styrelsernas stöd­insatser i det brotts­före­byggande arbetet. 

Brå får i uppdrag att utveckla det nationella stödet i det brotts­före­byggande arbetet. Brå ska särskilt utveckla följande delar: behovs­anpassade och praktik­nära stöd­insatser till kommuner och andra aktörer, stöd­insatser till läns­styrelserna, den nationella sam­ordningen, upp­följ­ningen av det brotts­före­byggande arbetet och kunskaps­utveck­lingen om brotts­före­byggande åtgärder.

Länsstyrelserna får i uppdrag att utveckla det regionala stödet till kommunerna i det brotts­före­byggande arbetet. Läns­styrelserna ska i samarbete med Brå utveckla ett mer samordnat, behovs­anpassat och praktik­nära stöd till kommunerna i det brotts­före­byggande arbetet i hela landet.

–  För att stoppa nyrekry­tering till krimi­nella nätverk och tränga tillbaka den brotts­lighet som blivit alltmer samhälls­hotande, krävs ett strukturerat och lång­siktigt brotts­före­byggande arbete i hela sam­hället. Uppdragen till Brå och läns­styrelserna är en viktig del i det arbetet, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Uppdragen ska slut­redovisas senast den 31 mars 2025.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl