Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att utveckla det regionala stödet till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet Diarienummer: Ju2023/00475

Publicerad

Länsstyrelserna får i uppdrag att utveckla det regionala stödet till kommunerna i det brotts­före­byggande arbetet, med utgångs­punkt i läns­styrel­sernas uppgifter enligt förord­ningen (2016:1258) om regional sam­ordning inom det brotts­före­byggande området.

Ladda ner:

Länsstyrelserna ska i samarbete med Brotts­före­byggande rådet (Brå) utveckla ett sam­ordnat, behovs­anpassat och praktik­nära stöd till kommunerna i det brotts­före­byggande arbetet i hela landet.

Läns­styrelserna ska lämna en gemensam redovisning till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 20 oktober 2023, den 31 mars 2024 och den 31 mars 2025. Redo­visningen som ska inkomma senast den 20 oktober 2023 ska inne­hålla ett förslag på genom­förande­plan för arbetet 2024. Redo­vis­ningarna därefter ska inne­hålla en beskriv­ning av vilka åtgärder som respek­tive läns­styrelse har vidtagit samt en samman­tagen analys och bedömning av dels vidtagna åtgärder, dels behovet av fortsatt utvecklings­arbete. Redovis­ningarna ska även inne­hålla information om hur finansi­eringen från anslag 1:14 Bidrag till lokalt brotts­före­byggande arbete har fördelats mellan läns­styrelserna och hur medlen för före­gående år har använts. Läns­styrelsen i Väster­botten ska svara för sam­ordning och samlad redo­visning av upp­draget.