Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Publicerad

Brottsligheten behöver mot­verkas med såväl effektiv brotts­bekämp­ning som före­byggande åtgärder. I sam­hällets samlade brotts­före­byggande arbete har kom­munerna en särskilt viktig roll.

Ladda ner:

För att säkerställa att kom­munerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskaps­baserat sätt före­slår regeringen att kom­munernas ansvar för brotts­före­byggande arbete regleras i lag. Enligt den nya lagen ska kom­munerna ta fram en läges­bild över brotts­ligheten och utifrån denna ta ställ­ning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärds­plan. Kom­munerna ska också ta visst ansvar för sam­ordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet och inrätta en sam­ordnings­funktion.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kommuner mot brott

    Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

    Brottsligheten behöver mot­verkas med såväl effektiv brotts­bekämp­ning som före­byggande åtgärder. I sam­hällets samlade brotts­före­byggande arbete har kom­munerna en särskilt viktig roll.

Proposition

Genväg