Pressmeddelande från Miljödepartementet

Rätt plast ska vara på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi

Publicerad

Konsumtionen och produktionen av plast ökar vilket leder till stora mängder koldioxidutsläpp och föroreningar i miljön. För att Sverige ska kunna bli det första fossilfria välfärdslandet behöver vår användning av plast ställas om. Därför har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta med att rätt plast ska vara på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi.

För att minska belastningen på jordens resurser behöver vi ändra hur plast används i samhället. Plastanvändningen behöver minska och den plast som redan är producerad behöver tas tillvara bättre. Det är nödvändigt för att Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet – inga nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Det är också centralt att plasten inte innehåller farliga ämnen.

För att nå en hållbar plastanvändning ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och analysera plastanvändning i Sverige och lämna förslag för att rätt plast ska användas på rätt plats. Bland annat ska man analysera vilka typer av plaster som lämpar sig till olika typer av användningar för att uppnå cirkulära flöden och minska klimatpåverkan. Naturvårdsverket ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast den 15 mars 2024.

Regeringen gör stora satsningar i budgeten för 2022 för att uppnå en hållbar plastanvändning med giftfria och cirkulära plastflöden utan läckage, varav 25 miljoner för att stärka Naturvårdsverkets arbete för en mer cirkulär plastanvändning. Regeringen avser återkomma med en handlingsplan för plast under våren 2022. Planen ska bidra till att uppnå en cirkulär och fossilfri plastanvändning.

Mer om plast

Plast är ett viktigt och vanligt förekommande material i vår vardag. Men sättet vi använder plast på i dag är i många fall inte hållbart. I Sverige används drygt 1,6 miljoner ton plast varje år och användningen ökar hela tiden. Av plasten som används i Sverige förbränns nästan 80 procent. Endast en liten andel, under 10 procent, materialåtervinns enligt uppskattningar.

Plast har en stor inverkan på klimatet då cirka 99 procent av plasten globalt tillverkas av fossil olja och endast cirka en procent av biobaserat material. Samtidigt ökar både tillverkningen och användningen av plast.

Plast är inte ett enskilt material utan en samlingsbenämning för syntetiskt bildade polymermaterial. Plasten innehåller en eller flera polymerer med en varierande mängd tillsatser. Mängden av olika typer av plast och tillsatserna i plast försvårar plastens möjlighet till materialåtervinning.

I regeringens strategi för cirkulär ekonomi som beslutades under 2020 pekas plast särskilts ut som en av de sju prioriterade materialströmmarna i omställningen.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg