Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Det finns även ett antal stiftelser och andra organisationer som har bildats av staten eller som staten har inflytande över.

Myndigheter med flera

Totalt 312 träffar.

 • Naturhistoriska riksmuseet

  Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap. Museet ska bland annat vårda, förteckna och tillgängliggöra de samlingar som anförtrotts myndigheten.

 • Myndigheten för kulturanalys

  Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet.

 • Moderna museet

  Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.

 • Konstnärsnämnden

  Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena.

 • Institutet för språk och folkminnen

  Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.

 • Forum för levande historia

  Forum för levande historia är en myndighet vars uppgift är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten.

 • Stiftelsen Dansmuseifonden

  Stiftelsen Dansmuseifonden ansvarar för Dansmuseet som har samlingar av måleri, skulptur, foto, film, kostymer och föremål med anknytning till dans och teater från hela världen. Verksamheten stöds av staten och av Rolf de Marés minnesfond.

 • Sveriges Radio

  Sveriges Radio har i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst. Programverksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Alla som sänder radio och tv lyder under radio- och tv-lagen.

 • Nordicom

  NORDICOM är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet.

 • Riksteatern

  Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern har en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. Inom Riksteatern finns även Tyst Teater, som sedan 1977 spelar teater för döva och hörande, samt Cullbergbaletten.

 • Nordiska Afrikainstitutet

  Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.

 • Centrala djurförsöksetiska nämnden

  Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.

 • Skogsstyrelsen

  Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv.

 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

  Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Regeringskansliet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

 • Livsmedelsverket (SLV)

  Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

 • Statens jordbruksverk (SJV)

  Statens jordbruksverk (SJV) är förvaltningsmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. Jordbruksverket är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.

 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. SLU:s kunskap är efterfrågad såväl inom den gröna sektorn (jordbruk, skogsbruk, fiske, industri etc.) som hos beslutsfattare.

 • Statistiska centralbyrån

  Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer.

 • Statens skaderegleringsnämnd

  Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

 • Statens Personadressregisternämnd

  Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och ska särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och användandet av SPAR. Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarigt för SPAR.