Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Det finns även ett antal stiftelser och andra organisationer som har bildats av staten eller som staten har inflytande över.

Myndigheter med flera

Totalt 311 träffar.

 • Myndigheten för totalförsvarsanalys

  Myndigheten för totalförsvarsanalys (MTFA) har till uppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret samt att bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag.

 • Överklagandenämnden för etikprövning

  Överklagandenämnden för etikprövning har i uppdrag att pröva överklaganden av Etikprövningsmyndighetens beslut om etikprövning av forskning som avser människor, samt att utföra tillsyn över sådan forskning. Nämnden har sitt kansli i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm.

 • Institutet för mänskliga rättigheter

  Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i svensk grundlag, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter.

 • Brottsförebyggande rådet (Brå)

  Främjar brottsförebyggande arbete och ansvarar för officiell statistik för rättsväsendet.

 • Brottsoffermyndigheten (BrOM)

  Prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur brottsofferfonden.

 • Domarnämnden

  Lämnar förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd.

 • Ekobrottsmyndigheten (EBM)

  Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet.

 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

  Arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Nytt namn från 1 januari 2021, tidigare Datainspektionen.

 • Justitiekanslern (JK)

  Har tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, bevakar statens rätt och tillhandagår regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor.

 • Kriminalvården

  Verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta för brott i tre verksamhetsgrenar – fängelse, frivård och häkte.

 • Kustbevakningen (KBV)

  Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.

 • Migrationsverket

  Ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för bosättning i Sverige, asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller självmant återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.

 • Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)

  Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Myndigheten erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft.

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

  MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

 • Polismyndigheten

  Central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt för Nationellt forensiskt centrum, tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium.

 • Revisorsinspektionen (RI)

  Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn över dessa revisorer och revisionsbolag. Bytte namn från Revisorsnämnden (RN) den 1 april 2017.

 • Rättshjälpsmyndigheten

  Handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

 • Rättsmedicinalverket (RMV)

  Central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.

 • SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm)

  SOS Alarm Sverige AB:s huvuduppgift är att på uppdrag av staten ansvara för SOS-tjänsten i Sverige genom att ta emot och förmedla larm på nödnumret 112 och erbjuda kommuner och landsting dirigering och prioritering av t.ex. ambulanser och brandkår. SOS Alarms centrala roll i samband med nödsituationer är en viktig länk i samhällets krisberedskap. Dessutom tillhandahålls även andra typer av kundanpassade säkerhets- och jourtjänster.

 • Statens haverikommission (SHK)

  Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.