Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000 personer är anställda i dessa företag. Det finns även ett antal stiftelser som har bildats av staten.

Myndigheter med flera

Totalt 313 träffar.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Universitetet erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser.

 • Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet är en myndighet som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitets har över 2000 fristående kurser och 140 program. Universitetet har en stor bredd med forskning och utbildning inom nio fakulteter som är organiserade i tre vetenskapsområden; humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap.

 • Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

  Universitetskanslersämbetets verksamhet omfattar tre huvudområden; Kvalitetssäkring av högskoleutbildning samt examenstillståndsprövning av statliga högskolor, juridisk tillsyn av högre utbildning och granskning av effektivitet, uppföljning och omvärldsanalys samt statistikansvar för högskolesektorn.

 • Universitets- och högskolerådet (UHR)

  Universitets- och högskolerådet är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet.

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet har 190 program och 1 700 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

 • Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

  Stockholms konstnärliga högskola utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst.

 • Statens skolverk

  Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

 • Statens skolinspektion

  Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Myndigheten har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

  Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

 • Skolforskningsinstitutet

  Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

 • Sameskolstyrelsen

  Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att ge samers barn en utbildning med samisk inriktning vilket inkluderar förskoleklass och fritidshem. Sameskolstyrelsen erbjuder också förskola på de orter där skolor finns; Tärnaby, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Karesuando. De arbetar utifrån Läroplan för sameskolan och Lpfö (Läroplan för förskolan). Läroplanen är likvärdig med grundskolans läroplan.

 • Rymdstyrelsen

  Rymdstyrelsen ansvarar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.

 • Polarforskningssekretariatet

  Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.

 • Mälardalens högskola (MDH)

  Mälardalens högskola har 55 program och 1000 kurser inom fyra utbildningsområden: lärarutbildningar, teknikutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar och ekonomiutbildningar.

 • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

  Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet finns i Sundsvall och Östersund. Universitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, design, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Det mesta av forskningen sker i samverkan med det omgivande samhället, oavsett vilket av alla forskarämnen som får tillskott av ny kunskap.

 • Malmö universitet

  Malmö universitet har cirka 100 utbildningsprogram och runt 350 kurser. Många av programmen är professionsutbildningar och innehåller inslag av praktik eller projektarbete i nära kontakt med externa aktörer och samarbetspartners. Malmö universitets forskningsinriktningar finns inom nästan hela det vetenskapliga spektrumet.