Regeringskansliets verksamhet

Statsrådet är chef för varje departement. Det kan finnas flera statsråd än chefen för departementet. Statsråden kallas också ministrar. I departementet kan det finnas fler statsråd än departementschefen. De olika statsråden ansvarar för vissa sakfrågor. Varje statsråd har ett kontor med politiskt tillsatta tjänstemän: till exempel statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare.

Statssekreteraren är statsrådets närmaste medarbetare. Statssekreteraren leder arbetet på departementet. På varje departement finns också en expeditionschef, som ansvarar för att regeringens förvaltningsärenden hanteras enligt alla regler. Det finns också en rättschef som ansvarar för hur lagförslag och förordningar skrivs.

Det finns tio departement. Där förbereder tjänstemän en stor del av regeringens arbete. Nu följer en beskrivning av vilka frågor som departementen arbetar med:

Arbetsmarknads­­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Finans­­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning.

Försvars­­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Justitie­­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt, allmän ordning och säkerhet samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Klimat- och näringslivs­­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Kultur­­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Landsbygds- och infrastruktur­­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Social­­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Utrikes­­departementet (UD)

UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.

Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet. Statsrådsberedningen samordnar även den svenska EU-politiken. I Statsrådsberedningen ingår statsministerns kansli.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen ansvarar för frågor som gäller alla departementen i Regeringskansliet. Det kan vara bland annat förändringsarbete och förnyelsearbete inom Regeringskansliet, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, it-stöd, bibliotek, arkiv och diarier och kommunikation.