Sveriges återkommande rapportering om europeiska ramkonventionen

Uppdaterad

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter trädde i kraft i Sverige år 2000. I samband med ratifikationen angavs att Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.
Europarådets rådgivande kommitté övervakar efterlevnaden av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. De stater som har ratificerat ramkonventionen är skyldiga att vart femte år rapportera om genomförandet av konventionen i Sverige.

Ladda ner:

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i tidigare rapporteringsomgångar, kontakta Regeringskansliet.