Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Stärk gemenskaperna – motverka den ofrivilliga ensamheten

Publicerad

Nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Störst är känslan av ofrivillig ensamhet bland barn, unga vuxna och de allra äldsta i befolkningen. Denna utveckling måste brytas – och här behöver hela samhället hjälpas åt. Regeringen har påbörjat arbetet med nationella insatser för att påverka och förändra utvecklingen.

Foto: Matilda Holmqvist/Scandinav/TT

– Min vision är ett samhälle där vi gemensamt motverkar ensamheten och uppvärderar mellanmänskliga möten. Regeringen satsar på att stötta kommuner och det civila samhället i arbetet mot ofrivillig ensamhet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Ofrivillig ensamhet och isolering är ett folkhälsoproblem som drabbar många människor och regeringen prioriterar arbete för att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet och isolering. Under 2023 påbörjade regeringen en treårig gemenskapssatsning som beräknas uppgå till 300 miljoner kronor per år under perioden 2023–2025. Som en del av satsningen har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela medel till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre genom att erbjuda uppsökande hälsosamtal. 

Socialstyrelsen har också uppdraget att fördela statsbidrag till det civila samhället och trossamfunden för insatser som ska bryta ofrivillig ensamhet. Statsbidraget ska bland annat användas till att ordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, skapa mötesplatser och åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

En annan prioriterad fråga för regeringen är äldres möjligheter till träning och idrott vilket gynnar hälsa och kan bidra till gemenskap. Satsningen görs genom ett bidrag till idrott för äldre som fördelas av Riksidrottsförbundet.

Folkhälsomyndigheten har fått ett uppdrag att, i samverkan med bland annat Socialstyrelsen, ta fram en nationell strategi för att intensifiera arbetet mot ofrivillig ensamhet. Inom ramen för uppdraget har myndigheterna påbörjat arbetet med att kartlägga befintliga satsningar, se över kunskapsläget inom området och samla data om omfattningen av ofrivillig ensamhet.

– Ofrivillig ensamhet är inte enbart ett själsligt lidande. Det får rent fysiska konsekvenser då det ökar risken för sjukdomar som stroke och hjärtinfarkter, demens och suicid. När man vet vilka negativa hälsoeffekter ofrivillig ensamhet har, inser man också vilken stor hälsoutmaning ensamheten är för hela samhället, säger socialminister Jakob Forssmed.

Internationellt samarbete mot den ofrivilliga ensamheten

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd genomfördes på socialminister Jakob Forssmeds initiativ det allra första högnivåmötet om ensamhet i EU den 20–21 april 2023. Syftet var att diskutera ensamhet utifrån olika perspektiv och få bättre förståelse för vad politiken kan bistå med på EU-nivå, nationell och lokal nivå. Regeringens ambition med mötet, som var mycket uppskattat, var att bygga synergier med Europeiska kommissionens initiativ för psykisk hälsa som lanserades i juni 2023 samt den konferens om ensamhet som hölls i Bryssel i juni 2023.

Världshälsoorganisationen, WHO, initierade år 2023 en kommission mot ensamhet och för social gemenskap, där socialminister Jakob Forssmed är invald. Kommissionen är ett treårigt internationellt initiativ bestående av tolv kommissionärer, däribland ministrar samt nyckelpersoner från civilsamhället och privat sektor. Kommissionen ska under de första två åren fokusera på en global plan för arbetet mot ofrivillig ensamhet och på att i den planen införliva tre områden:

  • Förbättrade metoder för att stödja utformningen av ett globalt index för att mäta ensamhet och social isolering.  
  • Samla och sprida kunskapen om evidensbaserade lösningar.
  • Öka medvetenheten om frågan, bland annat genom att beskriva hur social isolering och ofrivillig ensamhet ser ut i olika länder.
Laddar...